Sunday, July 31, 2016

Events from my tree: July 31

31 Jul 1977 Rex Silmser died [share tree]
31 Jul 1975 Jeff Falardeau was born [share tree]
31 Jul 1900 Jesse Pearl Funk [share tree] married Perry Alvin Miller [share tree]
31 Jul 1974 Kristy Watson was born [share tree]
31 Jul 1967 Jeannie Phillips was born [share tree]
31 Jul 1989 Holly Marlin was born [share tree]
31 Jul 1922 Bernice Switkowski was born [share tree]
31 Jul 1935 Ford Lewis (Sonny) Miller died [share tree]